Betalingsvoorwaarden

bijlage 1.4.5. (01-01-2012)

U vindt onze betalingsvoorwaarden ook in de wachtkamer

 1. De door Fysiotherapeut, leden van de vereniging KNGF, gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patient of client zijn terstond - zonder korting - opeisbaar
   
 2. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaar wil maken, moet de debiteur dat uiterlijk 7 dagen na declaratiedatum doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaande en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de in artikel 3 genoemde termijn niet
   
 3. Indien de patient/ client of diens wettelijke vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de patient of client in gebreke en is de fysiotherapeut (declarant) gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, incassomaatregelen te treffen dan wel derden hiermee te belasten*
   
 4. Na het verstrijken van de in artikel 3 genoemde termijn is de fysiotherapeut (declarant) gerechtigd, zonder nadere aanzegging, tot de rente over de verschuldigde (restant-) hoofdsom; de door de patient/ client of diens wettelijke vertegenwoordiger verschuldigde rente beloopt 1% per maand of gedeelte daarvan
   
 5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/ of buitengerechtelijke (incasso-) kosten komen ten laste van patient of client. De buitenrechtelijke (incasso-) kosten zijn vastgesteld op 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 25,-, alles exclusief omzetbelasting

* Indien door de patient of client machtiging is verleend tot  bank- of giro-incasso dan wel een getekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na datum van de facturering gebruik gemaakt. Wordt betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan zal met de onder artikel 2 genoemde incasso-maatregelen een aanvang worden genomen

 

Wij zijn aangesloten bij