Nieuws

Omring en Westfriese huisartsen sluiten convenant
27
feb

Omring en Westfriese huisartsen sluiten convenant

De West-Friese Huisartsenorganisatie WFHO en Omring gaan in West-Friesland en de Wieringermeer samenwerken om ook in de toekomst goede zorg aan ouderen te kunnen bieden. Het gaat hierbij ondermeer om goede medische behandeling, verpleging en verzorging thuis en het blijven garanderen van acute opvangcapaciteit in verzorgings- en verpleeghuizen.

Samenwerking
De zorgorganisaties vinden dit van groot belang vanwege de snel toenemende vraag naar ouderenzorg. Daar komt bij dat het aantal beschikbare zorgverleners achter zal blijven de komende jaren. WFHO en Omring willen hierbij nauw samenwerken met andere zorgaanbieders en ook met gemeenten. De regionale zorgverzekeraar VGZ staat achter het initiatief. Stichting ZorgOndersteuning Noord-Holland (ZONH) helpt om de plannen te realiseren.

Toename omvang en complexiteit ouderenzorg
Het aantal 65+-ers neemt de komende jaren sterk toe. Tegelijk willen mensen met een zorgbehoefte steeds langer thuis blijven wonen. Dit is de reden dat de WFHO vorig jaar de noodklok is gaan luiden. De omvang en complexiteit van de zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk nemen sneller toe dan de huisartsen aankunnen. Ook Omring en andere ouderenzorgorganisaties staan voor de vraag hoe zij tegemoet kunnen komen aan de snel toenemende omvang en zwaarte van de zorg thuis. Temeer omdat het steeds moeilijker is gespecialiseerde medewerkers aan te trekken.

Speerpunten
De WFHO en Omring hebben drie speerpunten benoemd om beter op de toekomst te kunnen inspelen:
In de wijken voldoende verpleegkundige en verzorgende capaciteit en kwaliteit ter ondersteuning van de huisarts. Dit betekent onder meer een goede samenwerking van de wijkverpleegkundige in de thuiszorg en de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Daarbij dient de oudere centraal te staan in samenhangende zorg en is ook een goede koppeling met wonen en welzijn belangrijk.
Daarnaast is het noodzaak goede ondersteuning te organiseren bij complexe zorg door medische specialisten ouderenzorg; dat betekent goede samenwerking tussen de gespecialiseerde huisartsen en verpleegkundigen, de specialisten ouderengeneeskunde van Omring en ook bijvoorbeeld de geriater in het ziekenhuis.
De samenwerkende partijen moeten tevens zorgen voor de flexibele beschikbaarheid van noodbedden, voor als het thuis (tijdelijk) niet meer gaat.
Om ook over 5, 10 en 20 jaar de ouderenzorg nog voldoende te kunnen garanderen zijn fundamenteel andere werkwijzen nodig. Zo zullen ook de mogelijkheden op het gebied van Zorg op afstand of E-Health worden onderzocht.

Duurzame verbetering
WFHO en Omring hebben besloten nu eerst samen de noodzaak van duurzame verbetering op te pakken. Dit waar zinvol in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio zoals Wilgaerden, Geriant, Gunstzorg en WFG en uiteraard ook de vertegenwoordigers van de ouderen zelf. Tegelijk worden met zorgverzekeraar en lokale overheden de regels en financiën voor duurzame ouderenzorg besproken. Want ook die zullen mee moeten veranderen.

 

Wij zijn aangesloten bij